• Diskursforschung in der Erziehungswissenschaft 

      Wrana, Daniel; Ott, Marion; Jergus, Kerstin; Koch, Sandra; Langer, Antje (2014-09-30)
      Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch
      04 - Beitrag Sammelband oder Konferenzschrift